Over Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een typische waterschap partij, in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Onze bestuurders zetten zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. En vooral ook aantrekkelijk en multifuncioneel.

Water Natuurlijk is landelijk de grootste partij en in alle 22 waterschappen vertegenwoordigd. In 18 waterschappen zitten we ook in het Dagelijks Bestuur. We zijn een netwerkorganisatie waarvan de bestuurders en leden samenwerken en van elkaar leren om doelen beter te realiseren. Niet gebonden aan een bepaalde politieke partij. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De steunende organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak.

Het werk van de mensen in de dagelijkse en algemene besturen van de waterschappen staat centraal. Zij zijn democratisch gekozen en zorgen ervoor dat de stem van Water Natuurlijk gehoord wordt. Niet alleen binnen de waterschappen maar ook in alle gebiedsontwikkelingen waar waterbeheer nodig is. Bij jou in de buurt en elders; nu en in de toekomst. Water hebben we overal nodig: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit.

Waar staan wij voor

[su_row][su_column size=”1/2″]

WN staat voor veilig
WN staat voor veilig

Water Natuurlijk staat voor waterschappen die onze veiligheid garanderen en zowel wateroverlast als droogte weten te voorkomen.Onze dijken en kades moeten uiteraard betrouwbaar zijn en goed worden onderhouden.

Veiligheid gaat ook heel goed samen met een mooi landschap en met natuur. Water is maar in zekere mate te leiden. Door het de ruimte te geven op plaatsen waar dat kan en het zo lang mogelijk bovenstrooms vast te houden, nemen we de toenemende druk op lager gelegen gebieden weg. Minder met steen en beton, meer met groen. Deze aanpak is uiteindelijk het meest verstandig.[/su_column][su_column size=”1/2″]

WN geeft waar voor je geld
WN geeft waar voor je geld

Water Natuurlijk staat voor betaalbaar water voor iedereen, maar ook voor zinvol investeren in de toekomst.

Daar betaal je immers waterschap belasting voor.

Door een efficiënte samenwerking in de waterketen kunnen we kosten besparen. Verstandig en rechtvaardig investeren betekent dat we rekening houden met de langetermijn, door te zorgen voor schoon water en rekening te houden met de natuur.Dat levert ook veel op, zoals een mooi en toegankelijk waterlandschap dichtbij huis. Los daarvan brengt het inkomsten met zich mee, voor de recreatiesector bijvoorbeeld. En het bevordert een goed vestigingsklimaat. Gelden die we weer kunnen inzetten voor een veilig, gezond en mooi Nederland Waterland.[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

WN staat voor mooier water
WN staat voor mooier

Water Natuurlijk staat voor schoon en natuurlijk ingericht water voor iedereen. We willen kunnen genieten van kronkelende beken, van natuurrijke oevers, van goed in stand gehouden cultuurhistorische elementen in een mooi landschap. We willen ruimte en rust en sport- en recreatiemogelijkheden vinden op of rond het water.
We willen in en buiten de stad genieten van typisch Nederlandse dotterbloemen en waterlelies, van ijsvogels en libellen. We willen dat onze kinderen stekelbaarsjes en waterkevers kunnen vangen in levende sloten. We willen een gezonde en aantrekkelijke visstand, met voldoende migratiemogelijkheden tussen voedsel- en voortplantingsgebieden.[/su_column][su_column size=”1/2″]


WN staat voor gezondheid

Water Natuurlijk staat voor gezond water voor mens, plant en dier. Uiteraard als basis voor goed drinkwater, maar ook voor een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld om binnen fietsafstand veilig te kunnen zwemmen in buitenwater. Blauwalgenbloei en schadelijke bacteriën moeten we tegengegaan door water helderder te maken. De steeds warmere zomers doen naar schoon en verkoelend recreatiewater verlangen, maar verergeren ook het probleem. Zeker als de vervuiling met fosfaat en stikstof niet fors afneemt. Voor goed drinkwater moeten we zuinig zijn met ons grond- en oppervlaktewater.[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]


WN staat voor vernieuwing

Water Natuurlijk vindt dat waterschappen zowel technisch als bestuurlijk voorop dienen te lopen bij optimalisatie en innovatie op het gebied van waterveiligheid, het waterbeheer en de zuivering van afvalwater.
Water Natuurlijk is voorstander van duurzaam energiegebruik en de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater. We streven naar energie neutrale waterschappen. Water Natuurlijk wil geen medicijnresten en hormonen in het water. Om de problematische (en kostbare) zuivering van afvalwater met medicijnresten te verbeteren wordt ingezet op voorlichting en op innovatieve zuiveringsmethoden aan de bron.[/su_column][su_column size=”1/2″]

WN staat voor verbinding
WN staat voor verbinding

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat waterschappen zich richten op grensoverschrijdende watersystemen, omdat tal van externe factoren voor het functioneren van waterschappen (zoals klimaat of Europese wet- en regelgeving) internationaal van karakter zijn en daarmee onze verantwoordelijkheden verder reiken dan het eigen gebied.Water Natuurlijk betrekt burgers en belangengroepen actief bij het waterbeheer. Dit geldt zowel gedurende de planfase als gedurende de uitvoerings- en de beheerfase.[/su_column][/su_row]

 


 

Water Natuurlijk folder

[su_button url=”https://waternatuurlijk.wijkwatcher.info/wp-content/uploads/2017/01/WN-Programma-op-hoofdlijnen_DEF-geamendeerd_22-11-2014.pdf” target=”blank” background=”#a9d6f9″ color=”#000000″ size=”5″ icon=”icon: download” desc=”Download: Programma 2015 Water Natuurlijk”][/su_button]

 

Nederland. Land van water. Land van dijken, polders, sloten en gemalen.

Waar we veilig wonen en werken. Waar we ons beschermen tegen het water.
Maar waar we ook het water beschermen. Waar we een goede balans vinden
tussen veilig, mooi en gezond. Tussen economie, natuur en recreatie.
Dat is de missie van de waterschapspartij Water Natuurlijk.
In deze folder leest u wat Water Natuurlijk de afgelopen tijd zoal heeft bereikt.

 

 

 

[su_tabs active=”1″][su_tab title=”Steun en samenwerking”]

Steun en samenwerking

Water Natuurlijk is opgericht door Natuurmonumenten, de provinciale milieufederaties en Sportvisserij Nederland en vindt brede steun bij organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. We werken nauw samen met de hieronder genoemde organisaties.

[su_row][su_column size=”1/3″]vogelbescherming logo[/su_column]
[su_column size=”1/3″]vlinderstichting logo[/su_column]
[su_column size=”1/3″]IVN[/su_column]
[/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]wandelnet logo[/su_column][su_column size=”1/3″]KNNV logo[/su_column][su_column size=”1/3″]ravon logo[/su_column]
[/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]logo zoogdierenvereniging[/su_column][su_column size=”1/3″]natuur en milieufederaties logo[/su_column][su_column size=”1/3″]logo 12landschappen[/su_column]
[/su_row]

[su_row][su_column size=”1/3″]SVN logo[/su_column][su_column size=”1/3″][/su_column]ondersteuners-NOB[su_column size=”1/3″]erfgoedvereniging Heemschut[/su_column]
[/su_row][/su_tab][su_tab title=”Doelstelling”]

De vereniging heeft volgens de statuten als doel het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is. Zij wil haar doel bereiken door:

  1. versterking van de natuur-, milieu-, recreatie- en landschapsbelangen in de waterschapsbesturen;
  2. het deelnemen aan verkiezingen voor de waterschappen in Nederland;
  3. het hiertoe formuleren van een visie en een strategie en van standpunten terzake, het opstellen van verkiezingsprogramma’s en voeren van campagnes;
  4. het bieden van een ondersteuningskader voor de gekozen algemeen bestuurders en dagelijks bestuurders in de waterschappen;
  5. het binden van de leden en overige vrijwilligers die meehelpen bij het tot uitvoer brengen van een duurzaam waterbeheer;
  6. het indienen van reacties, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen in het kader van het ruimtelijk beleid, waterbeleid, natuurbeleid, landschapsbeleid en milieubeleid, voor zover dit relevant is voor behoud, herstel en/of ontwikkeling van het watersysteem en/of de waterketen.
  7. alle overige activiteiten die leiden tot verwezenlijking van de doelstelling, daartoe bevorderlijk kunnen zijn, dan wel daarmee in ruimste zin verband houden.

[/su_tab] [su_tab title=”Geschiedenis”]

Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties.

 

Voor 2008 werden mensen op persoonlijke titel gekozen in de waterschappen. Vanaf 2008 konden alleen partijen nog meedoen aan de verkiezingen. Water Natuurlijk werd het platform voor de groene waterschapsbestuurders, die al zitting hadden vóór de verkiezingen van 2008. Deze bestuurders hadden de afgelopen decennia bijgedragen aan de omslag binnen de waterschappen van puur agrarisch en veiligheidsgericht naar breder georiënteerde en opener organisaties. De waterschappen begonnen onder invloed van deze bestuurders waterkwaliteit, ecologie, gezondheid en de gebruiksmogelijkheden van het gehele watersysteem meer dan voorheen tot hun zorg te rekenen. Na de oprichting zijn nog tal van andere organisaties aangesloten, die zich in het programma van Water Natuurlijk herkenden.

bekijk het Oprichtingsmanifest Water Natuurlijk

Na de waterschapsverkiezingen van 2008 werd Water Natuurlijk de grootste waterschapspartij. Sinds die tijd is Water Natuurlijk in alle waterschappen vertegenwoordigd. In ruim 3/4 van de waterschappen is Water Natuurlijk in het Dagelijks bestuur gekozen.

Water Natuurlijk is opgericht als onafhankelijke stichting met een landelijk bestuur, regiobesturen en een Raad van Advies. In februari 2011 is de vereniging Water Natuurlijk opgericht om van Water Natuurlijk een democratische organisatie te maken. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste ondersteunende organisaties en heeft uitsluitend een adviserende functie. Water Natuurlijk heeft de ANBI status en geeft daarom inzage in de jaarrekening van de stichting en vereniging en daarnaast geeft zij openheid over haar grote gevers.

Water Natuurlijk is ervan overtuigd dat de kracht in de regio’s ligt en legt daarom zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheden bij de regiobesturen en de fracties. Landelijke besluiten worden altijd in overleg met hen genomen.

[/su_tab][/su_tabs]

 

 


Notice: Undefined variable: showheader in /home/deb95152/domains/wijkwatcher.info/public_html/waternatuurlijk/wp-content/themes/twentysixteen-child/pagedef.php on line 39